Konferencja PTDE 2023
Konferencja PTDE 2023

Prelegenci

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii germańskiej, nauczyciel z 25 letnim stażem pracy, egzaminator egzaminu maturalnego i egzaminu ósmoklasisty, doradca metodyczny we Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, edukator, trener – coach, rzeczoznawca MEiN do spraw podręczników do języka niemieckiego, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Doktor nauk biologicznych, egzaminator, nauczyciel dyplomowany z dużym doświadczeniem na różnych szczeblach edukacji. →

wykształcenie: magister fizyki, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii, Kierunek: Fizyka Doświadczalna.

wykonywany zawód: nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki, warsztatów kreatywności.

miejsce pracy: Zespół Szkół nr 6 we Wrocławiu 

pełnione funkcje: Trener Programu Destination Imagination, Trener szkoleniowy, Egzaminator matematyki OKE Wrocław, Przewodnicząca Zespołu Egzaminatorów OKE                   

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego

zainteresowania: fizyka, dydaktyka, neurodydaktyka, pedagogika

dr Francesca Borgonovi,profesorka w Instytucie Nauki na Kolegium Uniwersyteckim w Londynie oraz wykładowczyni na Paris School of International Affairs przy Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Pracuje również w OECD, gdzie jest odpowiedzialna za prace analityczne i rozwojowe w ramach międzynarodowych ocen prowadzonych przez osiągnięć uczniów i dorosłych (PISA i PIAAC) oraz projektu Edukacja dla społeczeństw integracyjnych. → 

Koordynatorka egzaminu maturalnego z języka polskiego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Polonistka, wieloletnia nauczycielka liceum ogólnokształcącego w Krakowie, doradca metodyczny. W latach 1994-1999 uczestniczyła w pracach programu Nowa Matura. W latach 1994-1999 brała udział w programie SMART (opracowanie koncepcji egzaminu maturalnego nowego typu z języka ojczystego we współpracy z ekspertami z Anglii i Holandii). Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych. →

Dr hab., profesor uczelni. Kierownik Katedry Polityki Oświaty i Społecznych Badań nad Edukacją Wydziału Pedagogicznego UW.  Specjalizuje się w pomiarze edukacyjnym, ewaluacji instytucji edukacyjnych i problemach nierówności społecznych w edukacji. Kierował pracami zespołów badawczych, które we współpracy z systemem egzaminacyjnym (CKE, okręgowe komisje egzaminacyjne) rozwijały na potrzeby polskiego systemu oświaty metodologię edukacyjnej wartości dodanej. → 

Magister pedagogiki, Absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie (obecnie Akademia „Ignatianum”). Ukończył studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (oligofrenopedagogika) na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. →

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, szkoleniowiec i konsultant (SCIENTIA-VIS). Autor raportu „Szkoła dla innowatora” na podstawie którego powstały rekomendacje MEN dla rozwoju kreatywności u uczniów. Współautor założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (ustawa 2.0). →

absolwentka studiów psychologicznych, neuropsychologicznych i pedagogicznych, ponadto studiów z zarządzania i organizacji. Stypendystka Uniwersytetu SWPS. Trzykrotnie wyróżniona Tytułem Naukowym VIS przez Rektora Prof. Romana Cieślaka.  Ekspert w projektach krajowych dla Ministerstwa Edukacji i Nauki m.in. „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej” oraz „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Posiada liczne uprawnienia diagnostyczno – terapeutyczne poparte długoletnim doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z pacjentem. Od blisko 10 lat zarządza firmą z sektora usług specjalistycznych, wspomagających edukację.   → 

mgr filologii angielskiej i pedagogiki, obecnie doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim. Członkini międzynarodowej sieci badawczej HBSC od 2021 roku. Współautorka poradników dla nauczycieli, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jej zainteresowania obejmują samoregulację uczniów i nauczycieli, wsparcie społeczne, klimat szkoły, kulturę pedagogiczną, style i nowe nurty wychowania.

prof. dr hab. n med. Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Autor i współautor ponad 300 publikacji, m.in. łączących zagadnienia psychiatrii i psychologii. Jest również autorem publikacji z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowego Kongresu Psychiatrii Sądowej.

Magister chemii, absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał również kwalifikacje pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, aktualnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Grupy Polskich Młodych Krystalografów, popularyzującej naukę (w szczególności krystalografię i nauki pokrewne)→

Head of Fiserv GFS Poland. Związana z sektorem finansowym I sektorem technologii bankowych i fintech’owych od ponad 25 lat. Karierę zawodową rozpoczynała w Royal Bank of Canada w Kanadzie w 1995 roku. Aktywnie wspiera programy rozwojowe dla kobiet przez organizacje 30% Club i Vital Voyces

Dr hab., socjolog, pracownik Zakładu Pedagogiki Zdrowia w Instytucie Pedagogiki UJ. →

PhD in Pedagogy, Associate Professor, First Vice-Rector
Borys Grinchenko Kyiv University

Has gone through all the stages of a professional career in education: from a teacher, school principal, university lecturer, director general of the Head Department of Education and Science at Kyiv City State Administration to the Minister of Education and Science. In 2005, presented a thesis on «Trends in Decentralization of Basic Education Management in Modern Poland».  →

mgr – socjolog, obecnie w CKE zajmuje się  pracami nad wdrożeniem nowego modelu EWD oraz analizą wyników egzaminów zawodowych. →

Jest konsultantem w zakresie matematyki w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń. Przez kilkanaście lat pracowała w szkole jako nauczyciel matematyki. →

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Polityki Oświatowej i Społecznych Badań nad Edukacją na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, mgr etnologii. Zajmuje się badaniem edukacji, w szczególności monitorowaniem osiągnięć szkolnych oraz badaniem kultury szkoły. →

Uzyskała stopień doktora na Politechnice Poznańskiej w 2013 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście edukacji, a bezpośrednim obiektem badawczym był KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz jest nauczycielem matematyki w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, ekspert z zakresu badań społecznych i analizy danych ilościowych. →

Uzyskał stopień doktora na Politechnice Wrocławskiej w 2019 roku. Problematyka rozprawy doktorskiej dotyczyła jakości energii elektrycznej w aspekcie generacji rozproszonej w sieciach kopalnianych, a bezpośrednim obiektem badawczym był KGHM Polska Miedź S.A. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej oraz jako nauczyciel przedmiotów zawodowych elektrycznych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu. →

doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, długoletni nauczyciel szkół średnich i wyższych, także wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi (koordynator egzaminu maturalnego z historii oraz kierownik Pracowni Analiz Wyników Egzaminacyjnych), obecnie nauczyciel w Międzynarodowej Szkole Mistrzostwa Sportowego "Edukacja i Sport" w Łodzi; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych
popularno-naukowych z zakresu historii, dydaktyki i analiz wyników egzaminacyjnych. → 

 

dr. Lale Khorramdel zajmuje stanowisko Associate Research Director for Psychometrics & Data Science w TIMSS & PIRLS International Study Center w Boston College (USA). Posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinach psychometrii, statystyki stosowanej, międzynarodowych badań umiejętności i badań międzykulturowych. → 

mgr chemii, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel chemii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Ukończyła studia podyplomowe Eksperyment w nauczaniu chemii i ochrony środowiska. Koordynuje działania związane z przygotowaniem Dnia Przyrodniczego podczas Szkolnych Spotkań z Nauką „Copernicus Science”. →

Doktor nauk biologicznych, wieloletnia nauczycielka, w różnych typach szkół, w tym w Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciel konsultant w Pomorskim Ośrodku Nauczycieli w Słupsku, koordynator wojewódzki Pomorskiej Ligi Zadaniowej realizowanej w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Zdolni z Pomorza” przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. →

adiunkt na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Entuzjastka edukacji formalnej i nieformalnej. Edukator domowy i popularyzatorka nauki. Kocha uczyć innych, ale sama też lubi się uczyć. Tworzy własne pomoce dydaktyczne do chemii, w tym do nauczania metodą Montessori. → 

Dr hab. prof. UW Radosław Kucharczyk jest absolwentem Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora UW w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języków Romańskich. Prowadzi zajęcia z glottodydaktyki (zajęcia dla studentów ścieżki metodycznej oraz konwersatoria i seminaria specjalistyczne) oraz z praktycznej nauki języka francuskiego. →

 

Matematyk, specjalizacja dydaktyka matematyki i diagnostyka edukacyjna. Współautor podstaw programowych, programów i podręczników nauczania matematyki i informatyki. →

Nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, trener i coach, moderator sieci współpracy, doradca ds. wspomagania rozwoju szkół oraz zarządzania strategicznego w oświacie. →

nauczyciel mianowany, polonista, wychowawca, egzaminator maturalny. Prywatnie: pasjonatka fotografii, przyrody i sztuk plastycznych. →

Fizyk, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Zarządu PTDE przez 19 lat. →

Kierownik Wydziału Egzaminów Ogólnokształcących w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako nauczyciel matematyki, dyrektor gimnazjum. Od kilku lat aktywnie wspiera dyrektorów szkół w posługiwaniu się nowym systemem informatycznym do organizacji egzaminów ogólnokształcących współpracując z zespołem realizującym projekt Integracja baz danych systemu oświaty. →

Polonistka, nauczyciel w różnych typach szkół. Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych. Studia podyplomowe w zakresie przygotowania kadry do prowadzenia kształcenia na odległość odbyła na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w 2008 roku. →

doktor nauk matematycznych, informatyk, tyflopedagog, surdopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, tutor akademicki. Egzaminator OKE w Gdańsku, członek Stowarzyszenia Edukacji Matematycznej, członek Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce. →

 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Wydział Zamiejscowy w Sopocie, Zakład Psychologii Wspomagania Rozwoju. Główne kierunki działalności naukowej: dydaktyka, pomiar dydaktyczny, diagnostyka edukacyjna. Główne dzieła: Testy osiągnięć szkolnych. Podstawowe pojęcia i techniki obliczeniowe (1975);  Pomiar sprawdzający w dydaktyce. Teoria i zastosowania (1990). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki (2007). Diagnostyka edukacyjna (2009) →

Wykładowca i profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Kieruje Katedrą UNESCO im. Janusza Korczaka. W kadencji 2020-2024 pełniła funkcję Senatora i Pro-rektora ds. Rozwoju. Bada zagadnienia z obszaru nauk społecznych dot. nierówności, inkluzji, rozpraw człowieka, praw dziecka. Zasiada w Zarządzie Komitetu Badawczego “Language and Society” Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego RC 25 ISA oraz w Prezydium Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. →

polonista, edukator, rzeczoznawca MEiN ds. podręczników szkolnych, autorka artykułów metodycznych i materiałów dotyczących włączania kompetencji kluczowych do procesu dydaktycznego, współautorka serii podręczników Do Itaki oraz programów nauczania, a także innowacji pedagogicznych, np. klas z brydżem sportowym.→

Jest absolwentką biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i wychowania fizycznego na AWF w Poznaniu. Ukończyła kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Coaching, Tutoring oraz Trening umiejętności interpersonalnych w Kaliskiej Akademii Trenerów Oświaty.
W pracy dydaktycznej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum zyskała doświadczenie w stosowaniu oceniania kształtującego. Obecnie związana jest z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Odpowiada za rozwijanie głębokiego uczenia się w szkołach zrzeszonych w Laboratorium i Klubie Szkół uczących się. Jest trenerką, autorką publikacji, tworzy eksperckie materiały merytoryczne, warsztaty dla nauczycieli, liderów i trenerów. →

Inżynier chemii, od 2006 roku profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii. Autor licznych publikacji w języku polskim i angielskim. Laureat nagród Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Chemicznego.

Nauczyciel matematyki w szkole na różnych poziomach edukacyjnych, organizator i koordynator konkursów matematycznych. →

Po ukończeniu studiów w UJ pracował jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie i obronił pracę doktorską. Od 1993 był konsultantem w WODN w Krakowie i kierownikiem Ośrodka Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej. →

Dr hab. Sławomir Pasikowski, prof. UŁ

pracuje na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Autor publikacji dotyczących metodologii badań edukacyjnych. Wiceprzewodniczący Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. Członek European Association of Methodology, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Pracowni Narzędzi Badawczych przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN. →

Dr hab. Dorota Pauluk, prof. UJ jest pedagożką i psycholożką. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej naukowe zainteresowania oscylują wokół: pedagogiki szkoły wyższej (ukryte programy, teorie oceniania, ocenianie wspierające uczenie się i rozwój OWUiR), psychologii edukacji, edukacji seksualnej (historia przedmiotu, problematyka ról kobiecych, płci/gender).

Dorota Pauluk przygotuje wykład  nt. "Rola i znaczenie informacji zwrotnej w praktyce oceniania akademickiego”

Prof. APS, pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest doktorem habilitowanym w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Prowadzi badania naukowe z zakresu refleksyjności, dostrzegając w tej kategorii największy potencjał edukacyjny człowieka. Opublikowała kilkadziesiąt artykułów naukowych  skoncentrowanych wokół teoretycznych i empirycznych analizy refleksyjności. Jej prace utrzymane są w nurcie ponowoczesnego myślenia o edukacji, a najnowsza monografia nosi tytuł: Poszukiwanie refleksyjności w edukacji (2019). →

Od 1999 roku związana z systemem egzaminów zewnętrznych, jako pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, zajmując się wynikami egzaminów. Jest autorką i współautorką materiałów dydaktycznych, a także członkiem zespołu redakcyjnego krakowskiego „Hejnału Oświatowego”. →

 

Prezes Fundacji Empiria i Wiedza, Dyrektor Zarządzający Pion HR i Komunikacji BGK. Z tematyką rozwoju potencjału ludzkiego związana od ponad 25 lat. Swoją filantropijną działalnością wpływa na poziom edukacji w kraju i propagowaniu dostępu do najlepszych uczelni na światowym poziomie. →

dr hab., profesor uczelni, geograf społeczno-ekonomiczny, dydaktyk geografii; kierownik Katedry Edukacji Geograficznej i Logistyki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; przewodnicząca Zespołu ds. edukacji geograficznej Komitetu Nauk Geograficznych PAN w kadencji 2000-2023; rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie podręczników szkolnych (geografia).→ 

Doktorat w zakresie dydaktyki fizyki: Efektywność gier dydaktycznych wspomaganych środkami audiowizualnymi w nauczaniu i uczeniu się fizyki (UAM Poznań 1987). Nauczyciel fizyki w III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu w latach 1975 – 2018, doradca metodyczny fizyki i astronomii przy ODN w Kaliszu, wykładowca Akademii Kaliskiej. W roku 2016 otrzymał tytuł honorowego profesora oświaty. →

Dr hab. Artur Pokropek, Prof. IFiS PAN, jest kierownikiem Zakładu Obliczeniowych Nauk Społecznych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Zespołu Studiów Międzynarodowych w Instytucie Badań Edukacyjnych (IBE) w Warszawie. Jego profil w unikalny sposób łączy doświadczenie w badaniach społecznych i medycznych. Jego główne obszary badawcze to statystyka, psychometria i uczenie maszynowe. Zaplanował, zaprojektował i przeprowadził wiele projektów badawczych. Opublikował ponad 100 prac naukowych i kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi.→

absolwentka Wydziału Polonistyki UW, obecnie doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Wydziału Pedagogicznego. Pod kierunkiem dra hab. Romana Dolaty przygotowuje pracę doktorską dotyczącą myślenia krytycznego w środowisku nowych mediów. W ramach projektu „Ostrołęckie Obserwatorium Oświatowe” brała udział w diagnozie umiejętności z j. polskiego i matematyki 7- i 8-klasistów (kodowanie testu z j. polskiego, koordynatorka badania w jednej ze szkół), w badaniu ankietowym rodziców oraz w warsztatach dla nauczycieli dot. relacji uczniów z mediami.  →

Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Współpracowała z Wyższą Szkołą Zarządzania w Rzeszowie prowadząc wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów jak: wizerunek osoby publicznej, kultura języka, retoryka i erystyka dziennikarska, komunikacja społeczna. →

Student Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach  na kierunku Informatyka Inżynierska (specjalność: Projektowanie Aplikacji Webowych) w trybie dziennym. →

mgr biologii, nauczyciel dyplomowany, koordynator egzaminu maturalnego z biologii, nauczyciel biologii w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu oraz w Szkole Podstawowej „Edukator”. Ukończyła studia podyplomowe Ochrona Środowiska i Szkoły Promującej Zdrowie. Wspiera działania zdrowotne i charytatywne organizowane na forum miasta i szkoły. →

dr Marcin Smolik
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Absolwent anglistyki (UMCS). Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i językoznawstwa stosowanego. Specjalista w zakresie pomiaru znajomości języka obcego oraz metod ilościowych i jakościowych. Do roku 2012 pracował jako adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego (obecnie Katedra Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego) UMCS w Lublinie. W latach 2012–2013 kierownik Wydziału Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego CKE. →


Jest biofizykiem molekularnym po Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i studentką polityki oświatowej na Wydziale Pedagogicznym UW. →

Matematyczka, propagatorka oceniania kształtującego w Polsce

Była pracowniczką naukową Politechniki Warszawskiej, dyrektorką szkoły i nauczycielką matematyki. Od 23 lat związana z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie jest ekspertką oceniania kształtującego w programie Szkoła Ucząca Się. Autorka wielu artykułów i książek dla nauczycieli o ocenienia kształtującym. Prowadzi stronę internetową: www.oknauczanie.pl i blog – https://osswiata.ceo.org.pl/

 

dr matematyki, z polskim systemem egzaminacyjnym była związana od 2004 roku jako pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi oraz członek Zespołu Edukacyjnej Wartości Dodanej.
W projekcie Co już umiemy? realizowanym przez UW w Ostrołęce odpowiada, razem z dr Moniką Jakubowską-Mirek, za diagnozowanie umiejętności matematycznych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.

nauczyciel konsultant ds. kadry kierowniczej i ewaluacji w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. Wykładowca na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, trener w programach ogólnopolskich. → 

Przez kilka lat był prezesem Stowarzyszenia Edukatorów. Jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej i od 2004 roku przez 19 lat był przewodniczącym Zarządu Głównego PTDE. →

Doktor nauk o ziemi z zakresu dydaktyki geografii, nauczyciel dyplomowany geografii, konsultant WOM w Krakowie, wicedyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. →

Polonistka, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli UG.

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół dydaktyki, oceniania szkolnego i diagnostyki edukacyjnej. Autorka książki: „Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami” i wielu artykułów naukowych.

nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Bochni. Absolwentka filologii polskiej UJ  oraz historii kultury Polish University Abroad w Londynie. Ukończyła studia podyplomowe Totalitaryzm, Nazizm, Holocaust, uczestniczyła w seminariach w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie oraz w Domu Konferencji w Berlinie Wannsee.→

prof. UAM dr hab., językoznawczyni, kierownik Zakładu Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, nauczycielka akademicka i szkolna, arbiter i egzaminator w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego, członek Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Poznaniu. →

PhD in Pedagogy, Associate Professor, Director of the Ukrainian Center for Educational Quality Assessment

For almost 10 years she worked at different educational institutions.  Since 2010 she has been working at the Ukrainian Center for Educational Quality Assessment in the positions of the leading specialist of a research and analytics department, the head of this department, and the deputy director. In April 2023 she was appointed as the director of the institution. 

Jest nauczycielem konsultantem ds. edukacji matematycznej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Wcześniej była doradcą metodycznym oraz nauczycielką matematyki (staż pracy to ponad 25 lat). →

Dr hab. Teresa Wejner-Jaworska – pedagog, psycholog, terapeuta, jest przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddział w Łodzi Przez wiele lat główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, oraz adiunkt w Wyższej Szkole Pedagogicznej, Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, Uczelni Nauk Społecznych. →

Dr inż. absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia podyplomowe: zarządzanie oświatą, technologia informacyjna i informatyka, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. →

Doktor. Starszy wykładowca na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.→

Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 2010 roku Rada Wydziału Chemii UŁ nadała Robertowi Zakrzewskiemu stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych. →

Doktor, socjolog i psychometra, przez wiele lat związany z Instytutem Badań Edukacyjnych, najpierw w ramach zespołu rozwijającego wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a w ostatnich latach system monitorowania losów absolwentów szkół kształcących zawodowo. →

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności